Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

A B C D

ab illo tempore: od tego czasu, od tej pory

a priori: log. "z poprzedniego, wcześniejszego, pierwszego", (poznanie) niezależnie od doświadczenia, przed doświadczeniem, z góry, z założenia, z racji; intuicyjnie; przez dedukcję; dawniej (wnioskowanie) z przyczyn o skutkach

a posteriori: dosł. z następstwa (log.); (poznanie) na podstawie doświadczenia, po doświadczeniu; na podstawie faktów; przez indukcję; dawniej (wnioskowanie) ze skutków o przyczynach

ad deliberandum: do rozważenia, do rozpatrzenia

ad exemplum: na przykład

ad extremum: na koniec, na ostatek, wreszcie, ostatecznie

ad finem: do końca

ad fontes: (sięgać) do źródeł

ad futuram rei memoriam: na przyszłą rzeczy pamiątkę

ad hoc: w określonym celu, doraźnie, bez przygotowania

ad infinitum: do nieskończoności; bez końca, bez granic

ad interim: tymczasowo

ad perpetuam rei memoriam: na wieczną rzeczy pamiątkę

ad rem: do rzeczy, do właściwego tematu, bez dygresji

ad verbum: dosłownie, co do słowa

accipite et comedite, hoc est corpus meum: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje

Agnus Dei: Baranek Boży

alea iacta est: koci zostały rzucone!

alieni temporis flores: kwiaty minionej epoki, minionego czasu

a maiore ad minus: z większego o mniejszym (wnioskować)

aurea mediocritas: złoty środek, najlepsze wyjcie

Ave Maria, Gratia plena: Zdrowa Mario, Łaski pełna, pierwsze słowa i nazwa modlitwy zwanej również Pozdrowieniem Anielskim - Salutatio Angelica

Ave, Regina coelorum: Witaj, Królowo niebios

beati pauperes spiritu: błogosławieni ubodzy duchem

bellum omnium contra omnes: wojna wszystkich przeciw wszystkim

Biblia pauperum: śrdw. Biblia ubogich, analfabetów, zbiór rycin przedstawiających sceny biblijne

bonum commune: dobro powszechne, ogólne

bonum publicum: dobro publiczne

caecus autem si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt: ślepy zaś, jeśli by ślepego prowadził, obaj w dół wpadają

carpe diem: chwytaj dzień

circulus vitiosus: błędne koło; błąd logiczny polegający na definiowaniu jakiego wyrażenia za pomocą tegoż wyrażenia

cogito ergo sum: mylę, więc jestem

conditio sine qua non: warunek konieczny

consuetudo est altera natura: przyzwyczajenie jest drugą naturą

creatio ex nihilo: stwarzanie z niczego

crescite et multiplicamini: wzrastajcie i rozmnażajcie się

cuius regio, eius religio: czyj kraj, tego religia

de fumo in flammam: z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę

de gustibus non est disputandum: o gustach się nie dyskutuje

de mortuis aut bene aut nihil: o umarłych albo dobrze albo wcale

De revolutionibus orbium coelestium: O obrotach ciał niebieskich

Dies Bonus: Dzień Dobry

diligere ex toto corde, et in tota anima: miłować z całego serca i z całej duszy

dimitte illis; non enim sciunt quod faciunt: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią

distinguendum est!: należy rozróżniać!

divide et impera: dziel i rządź, rzymska zasada kłócenia innych, by samemu móc rządzić

divitiae non sunt bonum: bogactwo nie jest dobrem

docere, delectare, movere: nauczać, zabawiać, wzruszać

Dominus vobiscum: Pan z wami

duobus litigantibus tertius gaudet: gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy; gdzie dwóch się kłóci, bije - tam trzeci korzysta

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości