Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

N O P Q

natura horret vacuum: natura nie znosi próżni

nec plus ultra: nic ponad, nic więcej poza tym, ani kroku dalej

nemo est casu bonus: nikt nie jest dobry przypadkiem

nemo iudex idoneus in propria causa: nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie

nemo potest duobus dominis servire: nikt nie może dwóm panom służyć

nemo propheta in patria sua: nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie

nemo sine vitiis est: nikt nie jest bez wad

nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu: nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach

nolens volens: chcąc nie chcąc

nolite iudicare, ut non iudicemini: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni

nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt: kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną

non est Iudaeus, neque Graecus; non est servus, neque liber: nie ma Żyda, ani Greka; nie ma niewolnika, ani wolnego

non in solo pane vivit homo: nie samym chlebem żyje człowiek

non mortem timemus, sed cogitationem mortis: nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci

non omne, quod nitet, aurum est: nie wszystko złoto, co się świeci

non scholae, sed vitae discimus: uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

non vidit mira qui non vidit maria: kto na morzach nie bywał, ten dziwów nie widział

nulla poena sine lege: nie ma kary bez prawa

o sancta simplicitas!: o święta naiwności!

obsequium amicos, veritas odium parit: schlebianie przysparza przyjaciół, prawda - wrogów

oculum pro oculo, dentem pro dente: oko za oko, ząb za ząb

omne trinum perfectum: wszystko, co złożone z trzech, jest doskonałe

omnis homo mendax: każdy człowiek kłamcą

Opus Dei: Dzieło Boże

ora et labora: módl się i pracuj

os ex ossibus meis, et caro de carne mea: kość z kości moich i ciało z ciała mego

pax hominibus bonae voluntatis: pokój ludziom dobrej woli

peccatum mortale: grzech śmiertelny

pecunia non olet: pieniądz nie śmierdzi

per aspera ad astra: przez ciernie do gwiazd

per fas et nefas: godziwymi i niegodziwymi sposobami

perpetuum mobile: poruszający się wiecznie

piscem natare doces: rybę uczysz pływać

post hoc, ergo propter hoc: po tym, a więc wskutek tego (błędne wnioskowanie)

potius sero quam numquam: lepiej późno niż wcale

postscriptum (P.S.): dopisek

potestas vitae necisque: władza życia i śmierci

potior est, qui prior est: kto pierwszy, ten lepszy

prima aprilis: pierwszy kwietnia

primum non nocere: po pierwsze nie szkodzić

prior tempore, potior iure: pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa

pulvis es et in pulverem reverteris: prochem jesteś i w proch się obrócisz

quae nocent, docent: to, co szkodzi uczy

quae sunt caesaris, caesari; et quae sunt Dei, Deo cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie

quaerite et invenietis: szukajcie, a znajdziecie

quasi pupillam oculi sui: jak źrenicy oka swego

qui gladio ferit, gladio perit: kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie

qui habet aures audiendi, audiat: kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha

qui non est mecum, contra me est: kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie

qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem

qui tacet, consentire videtur: kto milczy, ten zdaje się zezwalać

qui unum vidit, nihil vidit; qui mille vidit, unum vidit, kto jedno widział, nic nie widział; kto tysiąc widział, dopiero jedno widział

quia ventum seminabunt, et turbinem metent: bo wiatr siać będą, a zbiorą burzę

quid est veritas?: co to jest prawda?

quo vadis Domine?: dokąd idziesz Panie?

quod homines, tot sententiae: ile ludzi, tyle zdań

quod oculus non videt, cor non dolet: czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal

quod scimus gutta est, ignoramus mare: co wiemy kroplą jest, czego nie wiemy - morzem

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości